Leerlingzorg

Het Multi Disciplinair Team

De school heeft een Multi Disciplinair Team (MDT) ingesteld dat adequaat kan adviseren vanuit zowel onderwijskundig als pedagogisch, psychologisch, logopedisch/ akoepedisch en medisch oogpunt, rekening houdend met de beperking van de leerling.
Het MDT bestaat uit tenminste een lid van de directie, een orthopedagoog, een logopedist, de intern begeleider, de jeugdarts en de leerkracht van de betreffende leerling. Als een leerling wordt besproken, worden ouders altijd op de hoogte gesteld en uitgenodigd. In overleg kan de leerling ook aanschuiven.
Ook kan op uitnodiging bijvoorbeeld de audioloog, ambulant begeleider, etc. worden uitgenodigd.
Het MDT heeft ook als taak om van elke leerling het ontwikkelingsperspectief met het uitstroomniveau en het individuele handelingsplan met de onderwijsbehoeften vast te stellen en zo nodig bij te stellen.

Schoolpsycholoog/Orthopedagoog

De schoolpsycholoog verricht activiteiten op het gebied van preventie, signalering, diagnostiek, advisering, begeleiding en evaluatie. Deze werkzaamheden zijn te verdelen in directe leerlingbegeleiding (activiteiten gericht op leerling, ouders en leerkracht) en indirecte leerlingbegeleiding (activiteiten gericht op leerkracht en schoolteam). Dit alles binnen het handelings- en opbrengstgerichte kader van de school. Hierin staan de onderwijsbehoeften van de leerling centraal. 

De schoolpsycholoog neemt deel aan groeps- en leerlingbesprekingen en is een vast lid van het MDT. Tijdens deze overleggen brengt de schoolpsycholoog expertise in met betrekking tot (ortho)didactische aspecten, psychosociale- en ontwikkelingsaspecten, het vaststellen van onderwijs- en zorgbehoeften en handelingsgerichte adviezen naar de schoolpraktijk. De schoolpsycholoog adviseert over aanvullend onderzoek, voert zo nodig handelingsgerichte diagnostiek uit, begeleidt leerlingen en ouders en geeft handelingsgerichte adviezen aan leerkrachten en andere professionals. 

Bij directe leerlingbegeleiding gaat het om signalering, diagnostiek, advisering en begeleiding, waarbij er sprake is van rechtstreekse contacten met leerling en/of ouders. Ook kan er gedacht worden aan doorverwijzing van een leerling naar een externe zorginstantie, waarbij de schoolpsycholoog de schakel is tussen de school en de externe zorgverlener. 

Bij indirecte leerlingbegeleiding gaat het om advisering aan en begeleiding van de leerkracht met betrekking tot zorgleerlingen of het gaat om het initiëren en implementeren van zorgactiviteiten binnen de school of bovenschools. De schoolpsycholoog levert daarnaast ook een bijdrage aan onderwijs- en zorgbeleidsontwikkeling. 

Logopedist

De logopedist doet onderzoek op het gebied van spraak, taal en waar nodig gehoor en/of stem. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt, indien nodig, een (logopedisch) handelingsplan voor begeleiding of een verslag ten behoeve van de (her)indicatie opgesteld.

Behandelingen vinden individueel, in kleine groepen of klassikaal plaats. Naast behandelen observeert, signaleert en adviseert de logopedist.Door docenten en ambulant begeleiders kan een beroep gedaan worden op de expertise van de logopedist.

De logopedist:

- geeft ondersteuning in de klas, bijvoorbeeld bij debatteren en Nieuwsbegrip.
- geeft extra zorg aan leerlingen op het gebied van taal, articulatie, gehoor en stem
- nemen deel aan de werkgroep taal
- is lid van het team passend onderwijs (TPO)
- is lid van het Multi Disciplinair Team (MDT)
- observeert en adviseert docenten op het gebied van cluster 2 handelen en communicatie.