Aanmeldprocedure

Wanneer uit de ernst van de stoornis en de hulpvraag van de school blijkt dat het basisonderwijs met ambulante ondersteuning niet voldoende ondersteuning kan bieden, kan gekozen worden voor plaatsing op een school voor speciaal onderwijs (SO).

Commissie van Onderzoek

Uit de gegevens moet blijken dat deze aanvraag voldoet aan de ernstmaat van de criteria. Via het trajectbureau wordt dan een aanvraag bij de commissie van onderzoek (CvO) ingezet. Wanneer aan een leerling een intensief onderwijsarrangement voor ons onderwijs is toegekend, is deze toelaatbaar op de Burgemeester de Wildeschool. Ouders kunnen de leerling dan formeel aanmelden bij onze school. Bij plaatsing worden ouders uitgenodigd voor de inschrijving en kunnen ze met de teamleider kennismaken en de plaatsingsmogelijkheid en de datum van de eerste schooldag bespreken.

Positief advies

Bij een positief advies van de CvO wordt een beschikking van maximaal 4 jaar afgegeven. Jaarlijks wordt op de school geëvalueerd en gekeken of de leerling nog gebaat is bij dit type onderwijs. Hierna kan worden besloten om het intensieve aanbod voort te zetten of kan een verwijzing naar een andere vorm van primair onderwijs (bao, sbo, so). Afhankelijk van de ernstmaat van de stoornis kan nog ambulante begeleiding worden ingezet.

Wanneer een leerling met een cluster 2 onderwijsbehoefte van onze school wordt teruggeplaatst naar het regulier onderwijs, vindt gedurende een korte periode ambulante begeleiding plaats. In deze periode wordt gekeken welke onderwijsbehoefte er bij de leerling in de nieuwe schoolsetting is en welke ondersteuningsbehoeften de basisschool heeft.